• ایمیل: info@daroltarjome24.com
 • تلفکس: 01334644849
 • موبایل: 09359844207

استناددهی درون متنی به روش American Psychological Association در دارالترجمه ۲۴

 • وقتی اثر فقط یک پدیدآورنده دارد:

(نام خانوادگی، سال نشر اثر) مانند (محمدی، ۱۳۸۵)
نام خانوادگی شخص بدون ذکر عنوان می‌آید مثل دکتر، پروفسور، استاد، خانم، آقا و…

 •  وقتی اثر دو پدید‌آورنده دارد:

(نام خانوادگی شخص اول و نام خانوادگی شخص دوم، سال نشر اثر)
مثال (محمدی و مرادی، ۱۳۹۰)

 • وقتی اثر بیش از دو پدید‌آورنده دارد:

(نام خانوادگی شخص اول و همکاران، سال نشر اثر)
مثال (محمدی و همکاران، ۱۳۹۰)
در انگلیسی معادل کلمه دیگران، “et al”می‌آید.
نکته:اگر در طول همان پاراگراف به اثر اشاره می‌شود دیگر نیازی به ذکر تاریخ نیست.

 • اگر نام پدید‌آورنده در محتوا اصلی آمده است، سال نشر اثر در داخل پرانتز می‌آید.

مانند:محمدی و همکاران (۱۳۸۵)، معتقدند که …

 • برای استناد یک محتوا به چند منبع مختلف، در پایان محتوا، نام دو یا چند پدیدآورنده به ترتیب حروف الفبا آمده و تاریخ نشر اثر هر کدام نوشته می‌شود. در این صورت اشخاص با «؛» از هم تفکیک می‌شوند.

محتوا مورد نظر نوشته شود (مانند: ۱۳۸۵؛ مرادی، ۱۳۹۰؛ عرب، ۱۳۹۱)

نکته: در فهرست منابع APA هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف اشاره می‌شود، تاریخ همه آثار به ترتیب آورده می‌شود.
مثال: پژوهش‌های کاندوس (۱۹۸۰، ۱۹۸۸، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵)

نحوه نوشتن مقاله به شیوه APA

نحوه نوشتن مقاله به شیوه APA

استناددهی به نقل قول‌ها به روش American Psychological Association در دارالترجمه ۲۴

در فهرست منابع APA اگر مستقیماً ازشخصی نقل‌قول می‌شود، در پایان نقل‌قول (نام پدیدآورنده، سال نشر، شماره صفحه) نامبرده می‌شود.

نکته: اگر نقل قول کمتر از ۴۰ کلمه باشد، در داخل متن نوشته می‌شود و قبل و بعد از آن علامت گیومه قرار می‌گیرد.

مثال: نتایج پژوهش‌های انجام شده را می‌توان چنین خلاصه کرد که «ارزشیابی‌های دانشجویی بیش از آن که نشان‌دهنده تغییرات محتوایی باشند، نشان‌دهنده تغییرات روش آموزشی اساتید هستند.» ( دانکن، ۱۹۸۶، ص۷۷)
نکته : اگر نقل قول بیشتر از ۴۰ کلمه باشد، با حاشیه‌ای بیش از متن و به صورت یک پاراگراف جدا نوشته می‌شود. در این حالت گذاشتن علامت گیومه درشروع و پایان مطلب اجباری نیست.

نکته: اگر به یک فصل کامل از یک کتاب استناد شده است، پس از سال نشر باید شماره فصل بیاید، که مخفف فصل در فارسی «ف» و در انگلیسی «chap» است.
مانند: ( مجتهد زاده، ۱۳۸۵،ف ۵)

نکته: اگر پدید‌آورنده اثر مشخص نیست یا پدید‌آورنده ندارد،  به ازا نام خانوادگی پدید‌آورنده، نام اثر را داخل گیومه می‌آوریم و تاریخ نشر آن را ذکر می‌کنیم.

مانند: («روش‌شناسی رسانه‌ها،» ۱۳۸۴)
نکته: اگر عنوان متنی به زبان انگلیسی را می‌نویسیم، آغاز کلمات با حروف بزرگ نوشته می‌شود.
مانند: (Using Skills, ۲۰۰۲)

نکته: هرگاه به دو یا چند اثر از یک مؤلف که در یک سال منتشر شده‌اند، اشاره می‌شود، از حروف الفبا برای متمایز ساختن آن‌ها، استفاده می‌شود.
مانند: مطالعات انجام شده در این‌باره (احمدی، ۱۳۶۵ الف، ۱۳۶۵ ب)

نکته: وقتی به آثاری استناد می‌شود که نام خانوادگی مؤلفان آن‌ها یکسان است، علاوه بر نام خانوادگی، نام کوچک یا حرف اول نام کوچک مؤلفان نیز در متن آورده می‌شود.
مانند: (محمدی، علی، ۱۳۵۷ و محمدی، سعید، ۱۳۸۲)

نکته: اگر از کتاب‌های بدون مؤلف استفاده می‌شود، به جای مؤلف اسم عنوان اثر می‌آید.
مانند: فلک‌ناز و خورشید آفرین و سروگل (۱۳۲۴)
نکته: اگر عنوان اثر خیلی طولانی است، به ذکر چند کلمه اول آن اکتفا می‌شود ولی در منبع‌‌‌نویسی
به طور کامل می‌آید.
مانند: فلک‌ناز (۱۳۲۴).

نحوه نوشتن مقاله به شیوه APA

نحوه نوشتن مقاله به شیوه APA

منبع‌نویسی در فهرست مآخذ به روش APA یا American Psychological Association در دارالترجمه ۲۴

در بخش مراجع یا Reference، فهرست آثار (این فهرست به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی مؤلفان آثار، بدون ذکر شماره، مرتب می‌شود و هر اثر فقط یک بار می‌آید.) و اسنادی که در محتوا مقاله به آن‌ها اشاره شده ‌است می‌آید.

در فهرست منابع APA برای ذکر هر اثر یا منبع باید موارد زیر صورت گیرد(دارالترجمه ۲۴):

 • مؤلف یا مؤلفان
 • تاریخ انتشار اثر
 • عنوان اثر
 • اطلاعات مربوط به انتشار اثر

ارجاع دهی به مقاله در فهرست منابع APA یا American Psychological Association در دارالترجمه ۲۴

 • یک نویسنده

نام‌خانوادگی، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، دوره، شماره، صفحه

محمدی، علی. (1390)، عرضه الگوی مدیریت استراتژیک، فصلنامه مدیریت راهبردی، دوره ۳، شماره ۲، ص ۲۱-۳۶.

 • دو نویسنده

نام‌خانوادگی، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، دوره، شماره، صفحه

محمدی، علی؛ مرادی، سعید. (1390)، عرضه الگوی مدیریت استراتژیک، فصلنامه مدیریت راهبردی، دوره ۳، شماره ۲، ص ۲۱-۳۶.

 • چند نویسنده

نام‌خانوادگی، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، دوره، شماره، صفحه

محمدی، علی؛ مرادی، سعید؛رضایی، احمد. (1390)، عرضه الگوی مدیریت استراتژیک، فصلنامه مدیریت راهبردی، دوره ۳، شماره ۲، ص ۲۱-۳۶.

ارجاع دهی به کتاب در فهرست منابع APA یا American Psychological Association در دارالترجمه ۲۴

 • کتاب‌های که شامل یک نویسنده

محمدی، علی. (۱۳۸۵). روش پژوهش پیشرفته. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نکته: اگر کتاب ویرایش دوم یا بیشتر باشد باید آن را نیز پس از عنوان کتاب در داخل پرانتز نامبرده.
محمدی، علی. (۱۳۹۰). روش پژوهش پیشرفته. (ویرایش سوم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 • کتاب‌های که شامل چند نویسنده

نکته: برای کتاب‌هایی که هنوز چاپ نشده‌اند، از کلمه زیر چاپ یاinpress استفاده می‌شود.

دیدگاه ها
دیدگاه خود را ثبت کنید

سوالی دارید؟ هم اکنون با ما تماس بگیرید...